Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Zde naleznete přehled hlavních zásad o ochraně osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Tyto zásady byly vypracovány dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Identifikace zpracovatel osobních údajů

T E K T U M , spol. s r.o., IČ: 47454024, DIČ: CZ47454024, Horská 72, 541 01 Trutnov – Střední Předměstí, spisová značka C 2757 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové jako správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek a zásad.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Zpracovávány budou pouze údaje v souvislosti s využíváním služeb – např. při elektronické, telefonické, osobní či jiné komunikaci.

Údaje, které můžete poskytnou při využívání internetové prezentace www.tektum.cz:

 • IP adresa,
 • soubory cookies (v případě online služeb),
 • jiný online identifikátor.

Účel zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem pro zpracovávání Vašich osobní údaje je poskytování služby, o které jste projevili zájem a zajištění a neustále zvyšování bezpečnost služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje jsou dále zpracovávány za účelem:

 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány.

Kdo má přístup k osobním údajům

Všichni pracovníci, kteří osobní údaje zpracovávají, byli poučeni a proškoleni ohledně legislativy a nařízení vztahující se k ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám pouze v nezbytně nutných případech (např. poskytovatelé hostingových služeb, poskytovatelé měření návštěvnosti), a které zajišťují potřebné zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k jejich jinému zneužití.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 • instituce a orgány státní správy;
 • fyzické a právnické osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti naší internetové prezentace;
 • fyzické a právnické osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • fyzické a právnické osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a internetové prezentace;
 • fyzické a právnické osoby, které se podílejí na organizaci námi poskytovaných služeb.

Propojenými třetími stranami jsou především instituce a orgány státní správy; poskytovatelé distribučních služeb; správce internetové prezentace Rapid & Smart s.r.o., a případně další nově vznikající společnosti a fyzické nebo právnické osoby.

Některé Vaše osobní údaje jsme povinni předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Podmínky vyžívání cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené internetové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí internetového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nejsou používány pro zjištění totožnosti uživatelů internetových stránek.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní internetové stránky). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami, bez možnosti našeho přístupu ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, souhlasíte tím s využíváním standardních cookies ze strany naší internetové prezentace.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat, je možné jejich používání zablokovat.

Doba využívání a zpracovávání osobních údajů

Vaše údaje budou zpracovávány po celou dobu řešení Vašeho požadavku či dotazu, následného využití našich služeb či jiné komunikaci a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu existence právnické osoby, a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci právnické osoby po jejím zániku, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Údaje získané v rámci Vašeho využití našich služeb, pokud je možné tyto služby využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak budou zpracovány po dobu využívání služby. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu bylo využití služby ukončeno či údaje tvořící součást provozních záloh.

Možnost využívání osobních údajů bez souhlasu

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • splnění právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (např. povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích);
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti naší internetové prezentace).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Podmínky zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje lze zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňující zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající ze zákona.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit 100% bezpečnost Vašich osobních údajů, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. Z důvodu možného nebezpečí dochází k pravidelné kontrole, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a jsou používána a pravidelně aktualizována taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům.

Možnost odvolání/zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: tektum@tektum.cz. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na jiném právním základu, než je udělený souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smluv, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž by bylo vůbec možno Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, umožnuje poskytovat naše služby zdarma a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebude možno nadále zdarma zcela či v omezeném rozsahu poskytovat.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • další práva stanovená v § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů, prosím, využijte kontaktního e-mailu tektum@tektum.cz nebo písemně na naší korespondenční adrese: T E K T U M , spol. s r.o., Horská 72, 541 01 Trutnov – Střední Předměstí.

V případě jakékoli změny v souvislosti s Vašimi osobními údaji může být požadováno prokázání Vaší totožnosti. Jde o preventivní bezpečnostní opatření pro zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi archivována.

Tyto podmínky a zásady jsou platné od 25. 5. 2018.